Algemene voorwaarden Atelier Saddal

Artikel 1. Algemeen

 • Deze Algemene Productie- en Leveringsvoorwaarden, hierna te noemen “Voorwaarden” van Saddal Exclusive Jewelry tevens handelend onder de naam “Atelier Saddal” of “Saddal”, hierna te noemen “Atelier Saddal” zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Atelier Saddal en op alle overeenkomsten met Atelier Saddal.
 • Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “producten”, wordt hieronder verstaan alle zaken die het onderwerp van een overeenkomst vormen, waaronder in ieder geval edelmetalen, juwelen, sieraden, goudwerk, zilverwerk, uurwerken (horloges), edelstenen, diamanten en aanverwante materialen en/of gebruikersvoorwerpen.
 • Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “diensten” wordt in ieder geval werken van intellectuele en/of industriële eigendom verstaan waaronder het vervaardigen en het verzorgen van ontwerpen van producten ten behoeve van koper – als opdrachtgever – en dit alles in de meest brede zin van het woord.
 • Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “overeenkomst”, wordt hieronder verstaan iedere overeenkomst die tussen Atelier Saddal en koper tot stand komt ten behoeve van de levering van producten en diensten, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst alsmede alle de levering van diensten.
 • Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “koper”, wordt hieronder verstaan iedere natuurlijke persoon, die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst met Atelier Saddal heeft gesloten of wenst te sluiten, alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon op wie art. 6:235 eerste lid BW niet van toepassing is (‘kleine ondernemingen’) die een overeenkomst met Atelier Saddal heeft gesloten of wenst te sluiten.
 • Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk” wordt hieronder louter en uitdrukkelijk verstaan: ondertekend door koper, tenzij het begrip “schriftelijk” uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is omschreven.
 • Algemene voorwaarden van koper zijn slechts geldig indien en voor zover zij door Atelier Saddal uitdrukkelijk zijn aanvaard en deze aanvaarding schriftelijk aan koper is bevestigd.
 • Zolang de schriftelijke aanvaarding op de wijze als omschreven in artikel 1.6 niet heeft plaatsgevonden, worden algemene (inkoop)voorwaarden of bedingen van koper hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door Atelier Saddal zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende onderliggende overeenkomst. Atelier Saddal heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, aan te vullen en/of nieuwe voorwaarden te hanteren. Atelier Saddal zal koper van dergelijke wijziging(en), aanvulling(en) c.q. nieuwe voorwaarden 10 werkdagen van tevoren op de hoogte brengen.
Artikel 2. Aanbiedingen / Offertes

 • Aanbiedingen en/of offertes uitgebracht door Atelier Saddal binden Atelier Saddal niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. De door Atelier Saddal uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en kunnen niet leiden tot enige verplichting voor Atelier Saddal.
 • Aanbiedingen en/of offertes zijn onverminderd artikel 2.1 enkel geldig indien deze schriftelijk zijn gedaan en gedurende de in de aanbieding en/of offerte vermelde termijn. Indien de aanbieding en/of offerte geen termijn vermeldt, is de aanbieding en/of offerte geldig gedurende 30 kalenderdagen.
 • Alle opgaven door Atelier Saddal van getallen, gewichten, kleuren, onderdelen, maten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Atelier Saddal kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen en aldus kunnen aan deze opgaven geen rechten worden ontleend door koper, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn opgenomen in een overeenkomst. Getoonde of verstrekte modellen, monsters of tekeningen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten.
Artikel 3. Orders

 • Orders (dat wil zeggen: iedere opdracht van koper aan Atelier Saddal) worden schriftelijk gedaan. Onder schriftelijk wordt in dit specifieke artikellid verstaan de berichten die per brief, per e-mail, whatsapp, DM, of via Atelier Saddal online zijn verstuurd.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Atelier Saddal een order schriftelijk aanvaardt of door Atelier Saddal uitvoering aan de order wordt gegeven. Atelier Saddal is te allen tijde gerechtigd een order niet te aanvaarden, zulks zonder opgave van redenen en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of compensatie anderszins.
 • Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat koper aan de verplichtingen uit hoofde van eerder tussen Atelier Saddal en koper gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan.
 • Indien door koper een door Atelier Saddal aanvaardde order waaraan door Atelier Saddal reeds uitvoering is gegeven, wordt geannuleerd, is koper verplicht een redelijke vergoeding aan Atelier Saddal te betalen voor door Atelier Saddal geleden verlies of gederfde winst.
 • Indien het producten betreft die speciaal voor koper vervaardigd of bij een derde besteld zijn is opzegging mogelijk. In dat geval is koper verplicht de voor het gehele werk geldende prijs te betalen, vermeerderd met vergoeding van de schade die Atelier Saddal lijdt ten gevolge van de opzegging, en verminderd met de besparingen die voor Atelier Saddal uit de opzegging voortvloeien. Voor zover een deel van het werk reeds voltooid was levert Atelier Saddal dit aan koper.
Artikel 4. Levering / overgang van risico

 • Levering geschiedt ter vestiging van Atelier Saddal. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de producten aan koper zijn aangeboden en koper deze voor ontvangst heeft ondertekend. Indien en zodra koper voor de ontvangst van de door Atelier Saddal aangeboden producten heeft getekend, doch indien die aflevering naar discrete beoordeling van Atelier Saddal onmogelijk is gebleken, is het risico van de producten op koper overgegaan.
 • Atelier Saddal heeft te allen tijde het recht om in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren. In dergelijke gevallen zal iedere gedeeltelijke levering een aparte overeenkomst inhouden die onder dezelfde voorwaarden is aangegaan als de originele overeenkomst. Koper is niet gerechtigd betaling op te schorten vanwege overschrijding van de levertijd van (een deel van) de producten.
Artikel 5. Levertijd

 • De opgave van de afleveringstermijn geschiedt bij benadering, is niet bindend voor Atelier Saddal en is gebaseerd op de ten tijde van deze opgave voor Atelier Saddal geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties of gegevens van koper dan wel derden, op het tijdstip waarop die prestaties en die gegevens door koper dan wel derden zijn verricht respectievelijk verstrekt. Deze afleveringstermijn zal door Atelier Saddal zo veel mogelijk in acht worden genomen.
 • Indien Atelier Saddal voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens, zaken dan wel producten en/of hulpmiddelen nodig heeft die door koper (moeten) worden verstrekt, kan de aflevertermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn bij Atelier Saddal.
 • Bij overschrijding van de aflevertermijn heeft koper geen recht op enige schadevergoeding of compensatie anderszins. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn van de betreffende producten zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij dat betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden echter alleen voor zover het te laat geleverde / te leveren producten zoals hiervoor bedoeld betreft.
Artikel 6. Prijzen en betaling

 • De prijzen voor de aangeboden producten worden vermeld in Euro’s (€). Prijzen zijn altijd inclusief BTW/omzetbelasting en inclusief eventuele overige belastingen en/of heffingen. Eventuele afhandelings- en/of verzendkosten worden separaat in rekening gebracht.
 • Voor de gevallen waar artikel 8 van deze Voorwaarden op van toepassing geldt dat de daarbij opgegeven prijzen richtprijzen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken tussen Atelier Saddal en koper geschiedt de betaling van het door koper krachtens overeenkomst verschuldigde door middel van contante betaling ter vestiging van Atelier Saddal dan wel via betaling vooraf van (een deel van) de hoofdsom van de overeenkomst in contant dan wel via de bank; zulks is ter discrete beoordeling van Atelier Saddal.
 • Indien koper jegens Atelier Saddal van enige verplichting in verzuim is, is hij verplicht Atelier Saddal de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten – daaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure – volledig te vergoeden. De door de koper te vergoeden buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het door koper aan Atelier Saddal opeisbaar verschuldigde bedrag, met een minimum van € 300,– ex. BTW.
 • Ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.4, en vervolgens op de verschuldigde hoofdsom in volgorde van ouderdom. Vervolgens zal ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen strekken tot voldoening van die vorderingen die Atelier Saddal op de koper mocht hebben ten aanzien van welke Atelier Saddal niet een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen conform artikel 9.
 • Indien Atelier Saddal, nadat koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan koper richt, doet dit niet af aan het bepaalde in dit artikel.
Artikel 7. Inspectie en klachten

 • De koper is verplicht de producten onmiddellijk bij aflevering (dat wil zeggen wanneer koper feitelijke macht over de producten zou kunnen uitoefenen) nauwkeurig te controleren of het correcte product, het correcte aantal en of het correcte soort geleverd is. Daarnaast is de koper verplicht de producten onmiddellijk bij aflevering nauwkeurig te controleren op zichtbare gebreken en op schade. Klachten over de producten moeten door koper onverwijld doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van de klacht(en) aan Atelier Saddal worden gerapporteerd, zulks op straffe van verval van het recht tot reclameren. Deze rapportage dient minstens aan te geven waar en wanneer het product is gekocht, dient te worden voorzien van de originele aankoopbon en dient de reden van de aanspraak gemotiveerd te vermelden. Verder bevat de rapportage, voor zover mogelijk, het serienummer van het product.
 • Atelier Saddal is niet verplicht klachten over afwijkingen betreffende de afgeleverde producten die haar later dan twee maanden na ontdekking van de klacht(en) door de koper bereiken, in behandeling te nemen.
 • Na het constateren van enig gebrek is koper verplicht om het gebruik, de bewerking en/of de verwerking van de betreffende producten onmiddellijk te (doen) staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 • Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Atelier Saddal in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en/of verwerking.
 • Indien koper geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is voor Atelier Saddal, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft koper geen aanspraken ter zake. Indien de klacht ongegrond is gebleken door Atelier Saddal, dan zullen de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van koper komen.
 • Aan het in behandeling nemen van een klacht kan koper geen rechten ontlenen.
 • Het staat koper niet vrij de producten te retourneren, voordat Atelier Saddal daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retournering voor rekening van Atelier Saddal.
 • Indien koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot in het artikel 9 en 14 bepaalde.
Artikel 8. Aanlevering zaken door koper

 • Indien koper zaken, goederen en/of grondstoffen aanlevert op basis waarvan Atelier Saddal een product tot stand zal brengen (hierna in het kader van dit artikel: “zaken”), zal Atelier Saddal koper op de hoogte stellen van de geschiktheid van die zaken en koper wijzen op eventuele risico’s aangaande het productieproces.
 • De wetsbepalingen en bepalingen in deze Voorwaarden betreffende garantie en conformiteit zijn uitdrukkelijk niet van toepassing ten aanzien van door koper aangeleverde zaken als onderdeel van producten met behulp van die zaken tot stand gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Voor de periode dat de door koper aangeleverde zaken in bezit zijn van Atelier Saddal blijft het risico voor verlies, diefstal, schade, alsmede tijdens het productieproces ontstane schade, beschadiging en/of tenietgaan, anderszins tenietgaan of waardevermindering voor risico van koper, en is Atelier Saddal nimmer gehouden tot enige schadevergoeding dienaangaande.
Artikel 9. Verplichtingen Atelier Saddal & Garantie

 • Atelier Saddal garandeert dat haar producten gedurende één jaar na aankoop de eigenschappen bezitten die de koper gelet op de door Atelier Saddal ter zake verstrekte informatie omtrent gebruik, kwaliteit en prestaties mag verwachten, mits deze producten normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere voorschriften opgenomen in de overeenkomst en deze Voorwaarden, stipt en volledig worden nagekomen. Geringe in de branchegebruikelijke afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, onderdelen, kleuren en andere soortgelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen en hebben geen invloed op de conformiteit van de geleverde producten. Na een half jaar na aankoop van de producten en/of diensten rust de bewijslast voor non conformiteit evenwel bij de koper en niet meer bij Saddal Exclusive Jewerly.
 • Atelier Saddal beslist binnen 21 kalenderdagen of een klacht gegrond of ongegrond is en stelt koper hiervan schriftelijk op de hoogte. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen uit artikel 7[check bij vernummering] en dit artikel is geklaagd en blijkt dat de klacht gegrond is, heeft koper de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten of onderdelen daarvan tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe, dan wel gelijkwaardige vervangende producten of onderdelen, hetzij de betreffende producten deugdelijk te laten herstellen – en daartoe zo nodig aanpassingen in de te herstellen producten aan te brengen – hetzij een passend gedeelte van de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag (gedeeltelijk) gecrediteerd te krijgen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Atelier Saddal ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.
 • Koper of een derde kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelier Saddal wijzigingen of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door Atelier Saddal geleverde onderdelen zijn aanbracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
 • Van garantie is uitdrukkelijk uitgesloten de schade die ontstaat aan door Saddal Exclusive Jewerly geleverde diamanten en andere natuurproducten na het moment van levering. Deze producten worden met zorg gekozen door Saddal Exclusive Jewerly, maar daarmee kan Saddal Exclusive Jewerly niet instaan voor gebreken in deze producten zelf. Een en ander laat onverlet dat Atelier Saddal evenwel wel garandeert dat de producteigenschappen overeenkomen met de eigenschappen die op een verstrekt certificaat worden vermeld.
  Van garantie is voorts uitdrukkelijk uitgesloten schade ontstaan als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage, waterschade (tenzij en voor zover uitdrukkelijk is aangegeven door Atelier Saddal dat het product “waterproof” en of “wasserdicht” is, waartoe uitdrukkelijk niet behoort de benaming “waterresistant” of een daarmee verwante term) en schade die niet zijn oorzaak vindt in een fabrieks- en/of productiefout.
 • Bij vervanging of herstel blijven de garantietermijnen van het originele product van kracht en leidt dit niet tot nieuwe of verlenging van garantietermijnen.
 • Atelier Saddal erkent geen andere garanties dan de garanties zoals in dit artikel en artikel 7 omschreven.
Artikel 10. Eigendom

 • Door Atelier Saddal geleverde producten blijven het uitsluitend eigendom van Atelier Saddal, zolang door koper niet volledig is voldaan aan alle verplichtingen, waaronder betalingsverplichting(en), die krachtens de tussen Atelier Saddal en koper gesloten overeenkomst(en) op koper rust(en) c.q. zullen rusten. Eerst na volledige nakoming van alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting(en) door koper jegens Atelier Saddal gaat de eigendom van de producten over op koper.
 • Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Atelier Saddal te zijn bedongen met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 en de rest van dit artikel bepaalde blijft gelden.
 • Voordat de eigendom van de producten op koper is overgegaan is koper niet bevoegd de producten te verpanden, anderszins te vervreemden dan wel te bezwaren of rechten daarop aan derden te verlenen. Koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan Atelier Saddal eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van koper noodzakelijk is. Koper zal zijn afnemer van de eigendomsrechten van Atelier Saddal op de hoogte stellen.
 • Indien en zolang Atelier Saddal eigenaar van de producten is, zal koper de producten zodanig opslaan en/of bewaren dat te allen tijde duidelijk is dat deze aan Atelier Saddal behoren. Atelier Saddal heeft voor bedoelde eigendomsovergang te allen tijde recht op toegang tot de producten welke haar eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden. Koper zal Atelier Saddal op Atelier Saddal’s eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Atelier Saddal eigenaar is, zich bevinden. Koper zal voorts Atelier Saddal onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen) te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de producten.
 • Koper zal zijn medewerking verlenen aan alle maatregelen die Atelier Saddal ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde producten wil treffen.
 • Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Atelier Saddal. Koper draagt er zorg voor en staat er voor in dat een beslag op de producten onverwijld wordt opgeheven.
 • Zodra koper een of meer van zijn verplichtingen jegens Atelier Saddal niet nakomt, worden alle vorderingen op koper terstond en ten volle opeisbaar en is Atelier Saddal bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit haar eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren. Een en ander is onverminderd de aan Atelier Saddal toekomende opschortingsrechten overeenkomstig artikel 12 en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding en rente en kosten zoals bedoeld in artikel 6.
Artikel 11. Merken / intellectuele eigendomsrechten / reclamemateriaal

 • De bepalingen uit dit artikel gelden tenzij uitdrukkelijk door Partijen schriftelijk anders is overeengekomen, middels een daartoe reikende door Partijen ondertekende akte.
 • Alle eventuele rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, producten en/of andere materialen zoals ontwerpen, documentaire, formats, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Atelier Saddal, diens licentiegevers of diens toeleveranciers en koper erkent dit ook.
 • De overeenkomst ziet derhalve op generlei wijze toe op overdracht van enig intellectueel- en/of industrieel eigendomsrecht van de diensten en/of producten van Atelier Saddal op koper. Koper verkrijgt voor zover noodzakelijk voor de levering van de diensten uitsluitend de gebruiksrechten ten aanzien van door koper daadwerkelijk gebruikte diensten.
 • Voor zover Atelier Saddal in het kader van de overeenkomst diensten ontwikkelt die niet door koper gebruikt worden, blijven deze diensten buiten het gebruiksrecht, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Ieder ander of verdergaand recht van koper tot verveelvoudiging of openbaarmaking van deze diensten of materialen is uitgesloten. Een aan koper toekomend recht tot gebruik overeenkomstig het in de Overeenkomst bepaalde is niet-exclusief en niet-overdraagbaar en niet (sub)licentieerbaar aan derden.
 • Voor zover ten behoeve van de diensten licenties van derden zijn verkregen, gelden de licentievoorwaarden van deze derden. De licentievoorwaarden van Atelier Saddal zullen in dat geval dienovereenkomstig worden aangepast voor wat betreft de rechten van deze derden.
 • Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derde partijen. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de koper.
 • Tenzij de diensten zich er niet voor lenen, is Atelier Saddal te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij de diensten en/of producten te (laten) vermelden of te verwijderen en is het de koper niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming de diensten zonder vermelding van de naam van Atelier Saddal openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 • Atelier Saddal mag zich telkens verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van haar werken, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van Atelier Saddal of aan haar waarde in deze hoedanigheid.
 • Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de overeenkomst door Atelier Saddal tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, formats, films en andere materialen of (eventueel elektronische) bestanden, eigendom van Atelier Saddal, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld.
 • Koper verkrijgt de licentierechten, zoals deze uitdrukkelijk benoemd worden in de overeenkomst. Alle niet met naam genoemde licentierechten blijven te allen tijde bij Atelier Saddal rusten. De licentierechten worden verder restrictief beoordeeld door Partijen, waarbij de uitleg van deze rechten altijd in het voordeel van Atelier Saddal worden uitgelegd.
 • Onverminderd het bepaalde in lid 10 is het koper dan ook verboden een product en/of dienst, geheel of gedeeltelijk in oorspronkelijke of gewijzigde vorm of op welke wijze dan ook na te maken en/of te verveelvoudigen. Een en ander tenzij partijen anderszins uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
 • Vanaf het moment dat de koper zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (geheel of gedeeltelijk) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de koper niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde diensten te gebruiken en komt elke in het kader van de overeenkomst aan de koper verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming in het licht van de gehele overeenkomst van ondergeschikte betekenis is.
 • Atelier Saddal heeft met inachtneming van de belangen van de koper, de onbeperkte vrijheid om de diensten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie, in welke vorm dan ook.
 • Atelier Saddal verklaart dat naar haar beste weten de producten en de diensten geen inbreuk maken op de in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Atelier Saddal zo nodig het betreffende product dan wel dienst vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • Koper verbindt zich ieder (handels)merk, iedere handelsnaam of ieder handelsteken door Atelier Saddal gebruikt of fantasiebenaming of woordcombinaties, waarvan de bedoelde merken of handelsnamen deel uitmaken en waarop Atelier Saddal rechthebbende is, uitsluitend te zullen gebruiken voor transacties met betrekking tot de door Atelier Saddal geleverde producten.
 • Het is koper niet toegestaan enig merk, kenteken, letters, nummers en/of aanduidingen die door Atelier Saddal op het product en op de verpakking is/zijn aangebracht te verwijderen, aan te vullen of te wijzigen; tenzij Partijen zulks uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
Artikel 12. Opschorting / ontbinding / beëindiging

 • Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst dan wel uit deze Voorwaarden voortvloeit, is koper zonder ingebrekestelling in verzuim, zijn alle vorderingen van Atelier Saddal op koper onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Atelier Saddal gerechtigd de uitvoering van elke overeenkomst met koper op te schorten totdat nakoming door koper naar het oordeel van Atelier Saddal voldoende zeker is gesteld of enige overeenkomst(en) met koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of compensatie anderszins aan koper.
 • In geval van faillissement, naderend faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, substantiële wijziging van de bedrijfsstructuur van koper (zoals bedrijfsovername of reorganisatie) of onder curatele stelling van de koper of stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van koper worden al zijn verplichtingen jegens Atelier Saddal onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Atelier Saddal naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of compensatie anderszins en onverminderd de aan Atelier Saddal verder toekomende rechten, tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of gehele en gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.
 • Indien de relatie / de overeenkomst(en) tussen koper en Atelier Saddal wordt beëindigd, op welke manier en om welke reden dan ook, zijn alle vorderingen van Atelier Saddal op koper onmiddellijk opeisbaar en zal koper omgaand alle openstaande vorderingen moeten betalen aan Atelier Saddal, waarvoor zij bij gebreke daarvan aansprakelijk wordt gesteld.
Artikel 13. Overmacht

 • In geval van staking, stagnatie, brand, vergaan van producten onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, oproer, vertraging bij verscheping in het buitenland, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, pandemieën en alle (overige) gevallen van overmacht, kan Atelier Saddal hetzij de levertijd met de duur van de belemmering verlengen, hetzij de verkoop, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, annuleren, hetzij een andere overeenkomst met koper afsluiten.
 • Indien een belemmering zich voordoet zal Atelier Saddal op schriftelijk verzoek van de koper binnen 10 dagen mededelen welke mogelijkheid van toepassing is.
 • Ingeval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade)vergoeding of compensatie anderszins, ook niet als Atelier Saddal als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.
Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring Atelier Saddal

 • Atelier Saddal is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de producten, zoals in dit artikel is bepaald.
 • Opdrachten dienen door koper zo nauwkeurig mogelijk en schriftelijk te worden verstrekt. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, ongeacht de reden hiervoor, en mededelingen in het verkeer tussen Atelier Saddal en koper, dan wel tussen Atelier Saddal en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen Atelier Saddal en koper, is Atelier Saddal niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Atelier Saddal.
 • Onverminderd het overige bepaalde in de Voorwaarden, is in elk geval de totale contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Atelier Saddal te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met dien verstande dat indien Atelier Saddal aansprakelijk is op grond van de leden van dit artikel en zij zich tegen deze schade op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, elke aansprakelijkheid te allen tijde beperkt wordt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd voor zover dat zou leiden tot een lagere schadevergoeding van Atelier Saddal. Hierbij geldt tevens dat dit bedrag nimmer cumulatief kan worden gevorderd bovenop een eventuele ongedaanmakingsverplichting in geval van ontbinding. Alsdan geldt uitsluitend het bedrag van de ongedaanmakingsverplichting voor de koper. Een en ander is uitdrukkelijk onverminderd het bepaalde in artikel XX.
 • Aansprakelijkheid van Atelier Saddal voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, milieuschade, immateriële schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Atelier Saddal bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar toeleveranciers, ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zal zijn.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Atelier Saddal meldt, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen op de voet van artikel 7.
Artikel 15. Wijzigingen en afwijkingen van de Voorwaarden

 • Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Atelier Saddal zijn bevestigd.
 • In geval van een tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en de Voorwaarden prevaleert steeds de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de overeenkomst.
 • In geval van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 • Wanneer door Atelier Saddal gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Atelier Saddal op directe en strikte naleving van de Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Atelier Saddal een of meer aan haar toekomende rechten uit deze Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan koper hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op deze Voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die tussen partijen uit hoofde van of in verband met een overeenkomst vallend onder deze Voorwaarden mochten ontstaan zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
Artikel 17. Authentieke taal

 • In geval van strijdigheid tussen de onderhavige Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en een vertaling daarvan, geldt uitsluitend de Nederlandse tekst.
Versie 1 november 2021

Saddal Exclusive Jewerly
Prof. W.H. Keesomlaan 12 3e etage
1183 DJ AMSTELVEEN
Nederland
KvK 33262729
[email protected]